Regulamin


DobryFizjo logotyp

 

§1
Postanowienia wstępne

 

 1. Serwis internetowy dobryfizjo.pl, dostępny pod adresem internetowym dobryfizjo.pl, prowadzony jest przez Macieja Waltrowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą firmy WaltNet Maciej Waltrowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7811646745, REGON: 302163777
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników, w zakresie korzystania z Serwisu
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego
 4. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza pełną akceptację treści niniejszego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień Regulaminu, powinien zaprzestać korzystania z Serwisu

 

 

§2
Definicje

 

 1. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Serwisu.
 2. Konto - konto klienta w Serwisie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o rejestracjach wizyt za pomocą Serwisu.
 3. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta.
 4. Administrator Danych – zgodnie z 4 pkt 7) RODO, podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych, w tym przypadku Placówka.
 1. Administrator Serwisu – WALTNET MACIEJ WALTROWSKI .
 2. Dane Osobowe – zgodnie z art. 4 pkt 1) RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.
 3. Konto w serwisie – prowadzona w systemie informatycznym baza danych, niezawierająca Danych Osobowych (poza przypadkiem Personalizowanych Kont serwisu), zawierająca przyporządkowanie danych zdrowotnych, dotyczących Użytkownika. Dostęp do Konta w serwisie ma wyłącznie Użytkownik Konta oraz przez niego upoważnieni Świadczeniodawcy, współpracujący z Sewrwisem
 4. Lekarz/Specjalista – osoba wykonująca zawód lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, psychologa, rehabilitanta, lub inna osoba świadcząca usługi medyczne i zdrowotne, zarówno prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą jak i zatrudniona w innym podmiocie prowadzącym działalność leczniczą.
 5. Placówka – podmiot prowadzący działalność leczniczą, zatrudniających Lekarzy
 6. Regulamin – niniejszy dokument, którego aktualna treść znajduje się pod adresem https://dobryfizjo.pl/regulamin
 7. Rezerwacja Terminu Wizyty – usługa świadczona elektronicznie, polegająca na przekazaniu Lekarzowi informacji o zapotrzebowaniu Użytkownika Serwisu na świadczone przez niego usługi w postaci Wizyty we wskazanym terminie, umożliwiająca Lekarzowi zapewnienie tego terminu
 8. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 9. Serwis – serwis internetowy, funkcjonujący pod adresem: https:dobryfizjo.pl należący do Administratora Serwisu, za pośrednictwem którego Administrator Serwisu świadczy Usługi na rzecz Użytkowników.
 10. Termin Wizyty – przedział czasu, w jakim Placówka lub Lekarz może przyjąć Użytkownika na Wizytę.
 11. Terminarz Wizyt – kalendarz udostępniany przez Placówkę lub Lekarza, przedstawiający dostępne terminy Wizyt.
 12. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu
 13. Użytkownik Serwisu (Użytkownik) – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu; Użytkownikiem może być wyłącznie osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 14. Wizyta – łączne określenie na Wizytę u Lekarza/Specjalisty

 

§3
Kontakt z serwisem
 1. Adres Serwisu: Ul. Szpitalna 26/4, 60-572 Poznań
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: dobryfizjo.pl@gmail.com
 3. Numer telefonu do serwisu: +48515350929
 4. Klient może porozumiewać się z Serwisem za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie z Serwisem w godzinach 9 - 15

§4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Serwisu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Opera, Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer i pokrewnych
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

 

§5
Zakładanie Konta w Serwisie

 

 1. Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
 • Konto dla Pacjenta: e-mail, imię, nazwisko,
 • Konto dla Specjalisty: imię, nazwisko, specjalizacja, tytuł naukowy, e-mail
 • Konto dla Placówki medycznej: e-mail, nazwa placówki, telefon, adres placówki
 1. Założenie Konta w Serwisie. Istnieją dwa rodzaje kont:
 • Darmowe konto, nie są pobierane jakiekolwiek opłaty, użytkownik może dokonywać bezpłatnych rejestracji wizyt
 • Konto premium oferujące: rejestrację on-line, wyróżnienie wizytówki na liście wyszukiwania
 1. Konto premium będzie obarczone opłatą abonamentową w wysokości…………..zł. Płatność będzie dokonywana za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego, w terminie do…………..każdego miesiąca, na numer konta:……………………………………………………………………., prowadzonym przez…………….……………
 1. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 2. Z poziomu serwisu Użytkownik może zamknąć konto.
 3. W przypadku specjalistów/lekarzy opieka nad stworzonymi przez nich placówkami zostanie powierzona jednemu z pozostałych administratorów danej placówki. W przypadku braku innych administratorów, placówki pozostaną w systemie bez opieki. Przejąć je będzie mogła wyłącznie osoba posiadająca konto specjalisty lub administratora placówki.

 

§6
Usługi Dostępne w Serwisie

 

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik ma m.in. możliwość:
 • sprawdzenia wolnych Terminów Wizyt w Terminarzu wybranego Lekarza,
 • dokonania Rezerwacji Terminu Wizyty u wybranego Lekarza,
 • dostępu do informacji na temat wybranego Lekarza (opisy) lub Placówki,
 • wyszukania przez Użytkownika Lekarzy lub Placówki według wybranego kryterium
 1. Z uwagi na zakres współpracy Placówki z Serwisem, zakres wyświetlanych danych jak i świadczonych usług może być różny:
  • Placówki mogą udostępnić dane Lekarzy, w tym specjalizacje Lekarzy, lokalizacje, w których przyjmują, udostępnić Terminarze oraz możliwość dokonania Rezerwacji Terminu Wizyty za pośrednictwem Serwisu.
  • Placówka może udostępniać dane Lekarzy, w tym specjalizacje Lekarzy, lokalizacje, w których przyjmują oraz Terminarze Lekarzy oraz dane, na podstawie których Użytkownik może dokonać telefonicznej – Placówka nie udostępnia możliwości dokonania Rezerwacji Terminu Wizyty za pośrednictwem Serwisu
  • Placówka może udostępniać dane Lekarzy, w tym specjalizacje Lekarzy, lokalizacje, w których przyjmują, godziny przyjęć oraz dane, na podstawie których Użytkownik może dokonać telefonicznej rezerwacji – Placówka nie udostępnia możliwości dokonania Rezerwacji Terminu Wizyty za pośrednictwem Serwisu
 1. Ponadto w Serwisie dostępne są dane innych Placówek. Dane tych Placówek ograniczone są wyłącznie do danych Placówki, specjalizacji Lekarzy (bez innych danych Lekarzy), godzin przyjęć oraz dane, na podstawie których Użytkownik może dokonać telefonicznej
 2. Za pośrednictwem Serwisu są wyświetlane dane dotyczące wolnych Terminów
 3. Konto w SERWISIE umożliwia Użytkownikowi zbieranie danych o jego zdrowiu w formie Dane mogą być zbierane automatycznie, w przypadku, gdy Użytkownik Konta będzie korzystał z usług świadczonych przez placówki współpracujące z SERWISEM (przychodnie, placówki medyczne) oraz wprowadzane ręcznie, samodzielnie przez Użytkownika. Do danych zgromadzonych na Koncie ma dostęp tylko jego Użytkownik i upoważnione przez niego podmioty.
 4. Rezerwacja Terminu Wizyty następuje z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia dokonania Rezerwacji Terminu Wizyty, na adres e-mail wskazany w formularzu przez Użytkownika.
 5. Użytkownik ma możliwość odwołania dokonanej Rezerwacji Terminu W tym celu należy postępować zgodnie z informacjami otrzymanymi po dokonaniu Rezerwacji.
 6. Administrator Serwisu udostępnia Użytkownikom możliwość umieszczania Umieszczane przez Użytkowników komentarze nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie w opiniach wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. Administrator Serwisu ma prawo odmówić opublikowania komentarzy, a już opublikowane komentarze usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia komentarzy Użytkownikowi w stosunku do Administratora Serwisu nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.

 

§7
Zasady Korzystania z Serwisu

 

 1. Korzystanie z Serwisu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Administratora Serwisu.
 2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do publikowania treści sponsorowanych, w tym informacji handlowych oraz reklam, w zakresie dozwolonym przepisami prawa. Każdorazowo treść taka będzie odpowiednio wyodrębniana i oznaczana w sposób niebudzący wątpliwości, jaki jest jej charakter.
 3. Informacje handlowe zawarte na Serwisie nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Placówki i/lub Lekarza/Specjalisty oraz Administratora Serwisu.
 4. Zdjęcia oraz opisy umieszczone w Serwisie są chronione prawami autorskimi przysługującymi Administratorowi albo jego licencjodawcom. Zabronione jest jakiekolwiek ich kopiowanie oraz rozpowszechnianie.

 

§8
Odpowiedzialność

 1. Administrator Serwisu zastrzega możliwość wystąpienia czasowej niemożliwości korzystania z Serwisu, a wynikającej z konieczności dokonania zmian lub ulepszeń w Prace związane z modyfikacją Serwisu mogą mieć charakter planowany lub wymuszony nieprzewidzianymi wcześniej okolicznościami.
 2. Administrator Serwisu nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług, wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (m.in. pożary, powodzie, klęski żywiołowe).
 3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Administrator Serwisu nie odpowiada wobec Użytkownika za brak możliwości zrealizowania dokonanej za pośrednictwem Serwisu Rezerwacji Terminu Wizyty z przyczyn leżących po stronie Lekarza lub Placówki.
 5. Przewidziane w Regulaminie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Administratora Serwisu nie mają zastosowania w przypadkach, w których ze względu na treść bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa  nie  jest  możliwe  wyłączenie  lub  ograniczenie odpowiedzialności, w szczególności nie mają zastosowania do szkód wyrządzonych Użytkownikowi umyślnie.
 6. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga rejestracji Konta.

 

 

§10
 Polityka Reklamacyjna
 1. Administrator Serwisu nie świadczy usług medycznych ani zdrowotnych, pośredniczy jedynie w komunikacji pomiędzy Użytkownikiem i Placówką lub/i Lekarzem/Specjalistą, umożliwiając m.in. dokonanie Rezerwacji Terminu Wizyty.
 1. Administrator Serwisu oświadcza, iż będzie podejmował starania mające na celu zapewnienie działania Serwisu i bez zbędnej zwłoki będzie usuwał zauważone lub zgłoszone błędy w działaniu Serwisu.
 2. Użytkownik ma prawo zgłaszać Administratorowi Serwisu informacje o błędach, dyskomforcie pracy, awariach oraz inne uwagi, dotyczące funkcjonowania Serwisu i mogące poprawić jakość świadczonych, na adres e-mail: dobryfizjo.pl@gmail.com
 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. Dane kontaktowe Użytkownika,
  2. Opis zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane pisemnie, w terminie 14 dni od daty ich doręczenia Administratorowi Serwisu. Użytkownik zostanie poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji na adres, z którego wysłał do Administratora Serwisu reklamację, bądź adres wskazany w treści reklamacji.
 3. Ponadto Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności, Konsument ma prawo:
  1. wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów tj. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej;
  2. wystąpić do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  3. wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego;
  4. skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,  organizacji  społecznych,  do  których  zadań  statutowych  należy  ochrona  konsumentów  oraz  Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej
 
§11
 Dane Osobowe

 

 1. Administrator Serwisu przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony bezpieczeństwa danych i ściśle wykonuje zalecenia oraz obowiązki wynikające z ustawy o RODO.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu nie wymaga podania Danych Osobowych, poza przypadkiem dokonania Rezerwacji Terminu Wizyty. W tym przypadku, podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu dokonania Rezerwacji Terminu
 3. W celu dokonania Rezerwacji Terminu Wizyty, Użytkownik Serwisu przekazuje następujące Dane Osobowe:
  1. Imię,
  2. Nazwisko,
  3. Adres e-mail,
  Wyżej wymienione dane Placówka przetwarza w powiązaniu z informacją o wybranym przez Użytkownika Lekarzu/Specjaliście.
 1. Administratorem Danych jest Placówka zatrudniająca Lekarza/Specjalistę wybranego przez Użytkownika. Dane Osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją Rezerwacji Terminu Wizyty, a podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zarządzanie usługami opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO).

 

§12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Serwisem.
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Serwisem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§13
Dane osobowe w Serwisie internetowym
 
 1. Administratorem danych osobowych Klientów/Pacjentów zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Administrator Serwisu.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Klient/Pacjent wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do rejestracji skutkuje brakiem możliwości rejestracji wizyty u specjalisty.

 

§14
Postanowienia Końcowe

 

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do publikowania treści sponsorowanych, w tym informacji handlowych oraz reklam, w zakresie dozwolonym przepisania prawa. Każdorazowo treść taka będzie odpowiednio wyodrębniana i oznaczana w sposób niebudzący wątpliwości, jaki jest jej charakter.
 3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Do Rezerwacji złożonych przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Rezerwacji.
 4. Aktualna treść Regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkownika w Serwisie


ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 do Regulaminu serwisu internetowego dobryfizjo.pl

 

 

                                                                                                    ………………………………..

                                                                                                   Miejscowość, data

 

 

……………………………………………..

Nazwa firmy

……………………………………………..

Adres firmy

 

……………………………………………..

NIP firmy

 

……………………………………………..

Regon firmy

 

WaltNet Maciej Waltrowski
Ul. Szpitalna 26/4
60-572 Poznań
NIP: 781-164-67-45
REGON: 302163777

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy na świadczenie usług w serwisie

 

Oświadczam, że zgodnie z zapisami regulaminu, którego częścią jej niniejszy załacznik, odstępuję od umowy na świadczenie usług reklamowych/rejestracji pacjentów/widoczności wizytówki firmy* zawartej dnia...................................................... Proszę o rozwiązanie umowy z dniem………………………..r.

 

 

 

                                                                                           ……………………………………………..

                                                                                     podpis osoby upoważnionej przez     

                                                                                         firmę wypowiadającą umowę

 

 

*niepotrzebne skreślić


 

 

Strefa specjalisty

Jesteś specjalistą?

Zarejestruj się już teraz i zarządzaj swoją wizytówką na naszym portalu.
Dzięki wizytówce będziesz mógł miedzy innymi:
 • poinformowac pacjentów o swoich miejscach pracy
 • zaprezentować czym się zajmujesz i w czym się specjalizujesz
 • ukazać swój harmongram pracy oraz jak się umówic na wizytę

Najwięcej lekarzy w jednym miejscu